Napište nám

Ochrana osobních údajů a nakládání s cookies

Ochrana osobních údajů - Správce osobních údajů

Dokument ke stažení: Ochrana osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů; „GDPR“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti

1. Správce osobních údajů:
JAFIS s.r.o., IČ: 259 63 244, se sídlem Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 17889, tel./fax:
461 540 880, e-mail: jafis@jafi.cz

2. Kategorie zpracovávaných údajů:
• identifikační a kontaktní údaje vztahující se k našim obchodním partnerům (zejména pak
objednatelům námi poskytovaných služeb, tj. inženýrských a projekčních prací; dále vlastníkům
nemovitostí, v souvislosti se kterými poskytujeme naše služby; subdodavatelům služeb pro naši
společnost, tj. dílčí inženýrské a projekční práce)

i. titul, jméno, příjmení
ii. pracovní pozice u smluvního partnera
iii. identifikační údaje, sídlo
iv. telefonní číslo, e-mailová adresa
v. údaje vyplývající z účastnické smlouvy

3. Právní základ zpracování a účely zpracování:
• uzavření a plnění smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou
• splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje
• naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:

i. zájmem o navázání smluvní spolupráce
ii. předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti
iii. zájmem o budoucí obnovení jednání o navázání smluvní spolupráce
iv. pro účely naší daňové evidence a kontroly
v. opatřeními pro další rozvoj našich služeb
vi. optimalizací postupů pro analýzu našich potřeb
vii. uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů
viii. ověřování bezpečnosti

• pokud zákon vyžaduje souhlas subjektu údajů se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme

4. Komu mohou být údaje poskytnuty:
• poskytovatelům služeb IT anebo informačním systémům
• poskytovatelům právních služeb
• osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a
výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění
předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňový poradci, auditoři apod.)
• orgánům státní správy, soudům či orgánům činným v trestním řízení
• osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

5. Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým
byly osobní údaje shromážděny.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
Osobní údaje můžou pocházet od obchodních partnerů, přímo od
subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme, dále z veřejných rejstříků (např. obchodní rejstřík, katastr
nemovitostí) anebo z jiných zdrojů (např. webových stránek).

7. Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Práva subjektů údajů na ochranu osobních údajů:
právo na informace a přístup k osobním údajům (§ 11 a 12 ZOOÚ, resp. čl. 15 GDPR); právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR); právo na výmaz
osobních údajů (čl. 17 GDPR); právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR);
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); právo na vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu
(§ 21 ZOOÚ); právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR); právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Pokud nám subjekt údajů udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese
anebo e-mailem na jafis@jafis.cz (a to zcela anebo částečně) - tím není dotčena zákonnost zpracování založená
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:
Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu
údajů, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje subjekt údajů neposkytne,
neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů
možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do
smlouvy).

V Litomyšli dne 25.05.2018

JAFIS s.r.o.
zast. Ing. Lenka Mencová, jednatelka

Ochrana osobních údajů - Zpracovatel osobních údajů

Dokument ke stažení: Ochrana osobních údajů

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů; „GDPR“), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti

1. Zpracovatel osobních údajů:
JAFIS s.r.o., IČ: 259 63 244, se sídlem Moravská 786, Litomyšl-Město, 570 01
Litomyšl, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 17889, tel./fax:
461 540 880, e-mail: jafis@jafis.cz

2. Kategorie zpracovávaných údajů:
• identifikační údaje vztahující se k vlastníkům dotčených nemovitostí, v souvislosti se kterými
poskytujeme naše služby (tj. projekční a inženýrské činnosti)

i. titul, jméno, příjmení
ii. trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa
iii. rodné číslo, příp. jiný národní identifikátor
iv. telefonní číslo, e-mailová adresa
v. údaje vyplývající z účastnické smlouvy
vi. bankovní spojení
vii. specifikace vlastněných nemovitostí
viii. u podnikajících fyzických osob: název, sídlo, identifikační číslo

3. Právní základ zpracování a účely zpracování:
• uzavření a plnění smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou
• naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:
i. předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti
ii. komunikace mezi účastníky
iii. pro účely naší daňové evidence a kontroly
iv. opatřeními pro další rozvoj našich služeb
v. uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů
vi. optimalizací postupů pro analýzu našich potřeb
vii. ověřování bezpečnosti
• pokud zákon vyžaduje souhlas subjektu údajů se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme

4. Komu mohou být údaje poskytnuty:
• poskytovatelům služeb IT anebo informačním systémům
• poskytovatelům právních služeb
• osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a
výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění
předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňový poradci, auditoři apod.)
• orgánům státní správy, soudům či orgánům činným v trestním řízení
• osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodních organizací

5. Doba zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým
byly osobní údaje shromážděny.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí:
Osobní údaje můžou pocházet přímo od subjektu údajů, jehož
osobní údaje zpracováváme, od smluvních partnerů, kteří jsou správci osobních údajů, z veřejných rejstříků
(např. katastr nemovitostí) anebo z jiných zdrojů.

7. Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě
automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Práva subjektů údajů na ochranu osobních údajů:
právo na informace a přístup k osobním údajům (§ 11 a 12 ZOOÚ, resp. čl. 15 GDPR); právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR); právo na výmaz
osobních údajů (čl. 17 GDPR); právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR);
právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR); právo na vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu
(§ 21 ZOOÚ); právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR); právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Pokud nám subjekt údajů udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese
anebo e-mailem na jafis@jafis.cz (a to zcela anebo částečně) - tím není dotčena zákonnost zpracování založená
na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:
Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu
údajů, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje subjekt údajů neposkytne,
neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů
možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do
smlouvy).

V Litomyšli dne 25.05.2018

JAFIS s.r.o.
zast. Ing. Lenka Mencová, jednatelka

Cookies

Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies.

Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.

Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.